Firm data

Steelcon Sp. z o.o.
District Court of Gdańsku
XVI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000228529
Company share capital 382 000,00 PLN


Certificate NCAGE

Dane Steelcon sp. z o.o. zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43H4 oraz są obecne w Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej zawartej w NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics).
 
Kody NCAGE nadawane są podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją wg WKO oraz świadczeniem usług na rzecz obronności.
Procedura nadawania kodów jest zgodna z polityką Konferencji Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD), wytycznymi Natowskiej Grupy Narodowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji - AC/135 oraz procedurami zawartymi w Natowskim Podręczniku Kodyfikacji - ACodP-1. Steelcon sp. z o.o.  posiada kod NCAGE (Nato Commercial and Government Entity) 1236H.
Uzyskany przez nas kod jest wyróżnikiem Steelcon sp. z o.o. w Systemie Kodyfikacji NATO - NCS (NATO Codification System).

STEELCON sp. z o.o. -  NCAEG Certificate

NCAEG Certificate

The data of Steelcon sp.z o.o. was entered into the National Commercial and Government Entity Codes 43H4 and are present in the NATO Commercial and Government Entity Codes included in NMCRL (NATO  Master Catalogue of References for Logistics).

NCAGE Codes are allocated to commercial and government entities whose economic activity is connected with the assortment of defence products included in the classification according to WKO and providing services for defensive capacity.

The procedure of code allocation is in conformity with the policy of the Conference of National Armaments Directors (CNAD), directives of NATO Group of National Directors on Codification – AC/135 and procedures included in NATO Manual for Codification – ACodP-1. Steelcon sp. z o.o. has the NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) Code 1236H.

The code obtained by us is a distinguisher of Steelcon sp. z o.o in the NATO Codification System.

The data of Steelcon sp.z o.o. was entered into the National Commercial and Government Entity Codes 43H4 and are present in the NATO Commercial and Government Entity Codes included in NMCRL (NATO  Master Catalogue of References for Logistics).

NCAGE Codes are allocated to commercial and government entities whose economic activity is connected with the assortment of defence products included in the classification according to WKO and providing services for defensive capacity.

The procedure of code allocation is in conformity with the policy of the Conference of National Armaments Directors (CNAD), directives of NATO Group of National Directors on Codification – AC/135 and procedures included in NATO Manual for Codification – ACodP-1.

Steelcon sp. z o.o. has the NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) Code 1236H.

The code obtained by us is a distinguisher of Steelcon sp. z o.o in the NATO Codification System.

NCAGE-Steelcon